Serwis handlowy GlenCo jest własnością Glen sp. z o.o. istniejącej na rynku polskim od 22 lat. Od samego początku działalności koncentrujemy swe działania w niszy rozwiązań mobilnych. Tak ścisłe zawężenie kręgu zainteresowań pozwala nam na zaoferowanie naszym klientom usług na najwyższym poziomie oferując oprócz sprzedawanych urządzeń oraz oprogramowania również wsparcie techniczne jak i możliwość zbudowania rozwiązań szytych "na miarę". Od lat związani z największymi producentami urządzeń ,akcesoriów oraz oprogramowania wprowadzamy na rynek zarówno produkty unikalne jak i szereg akcesoriów znajdujących rzesze zainteresowanych nimi klientów.

Oprócz wymienionego sprzętu dla naszych klientów tworzymy  dedykowane systemy informatyczne wspomagające pracę przedstawicieli terenowych system MAH.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania nawigacyjnego AutoMapa oraz map turystycznych KaMap.


Biuro handlowe:

Mieści się pod adresem : GLEN Sp.z o.o. ul. Kościuszki 43 , 30-114 Kraków ( pierwsze piętro budynek BIUROSERVIS)

tel: (12) 427-30-32 ,tel: (12) 422 64 00 , e-mail: info(at)glen.pl

Nasz sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

NIP 677-10-18-811, REGON 350854679

KRS 0000142498 
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 137.000,-zł 

ISO/IEC 27001

 

 

Ceny

Wszystkie ceny podane w cennikach są cenami wraz z podatkiem VAT.

 

Realizacja zamówienia

1. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu potwierdzenie zamówienia wraz z numerem zamówienia oraz jego szczegółową specyfikacją.
2. Zamówienia realizujemy tylko w całości. Oznacza to, że zamówienie będzie zrealizowane po skompletowaniu wszystkich pozycji.
3. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy biura handlowego tj. od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00.
4. W dniu realizacji zamówienia wyślemy Państwu potwierdzenie zawierające szczegółowe informacje na temat sposobu wysyłki (rodzaj przesyłki, numer listu przewozowego itp.)
5. Uwaga! Formularz zamówienia niekompletnie wypełniony nie będzie realizowany.

Zasady zwrotów towarów

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie u nas 15 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Produktu. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, treść cyfrowa (np brak możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zakupu licencji oraz przedłużeń licencji AutoMapa , oraz licencji na użytkowanie map KaMap)

3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4. U nas termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
1) drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: info@glen.pl
2) za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres GLEN Sp.zo.o. ul. Kościuszki 43 , 30-114 Kraków

6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się poniżej treści Regulaminu.

7. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 

REKLAMACJE

Gwarancja i wady ukryte

Większość produktów oferowanych przez nas , posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Wszelkie reklamacje zakupionych u nas towarów należy składać w formie pisemnej na adres  firmy GLEN Sp. z o.o. ul. Kościuszki 43 30-114 Kraków lub na adres e-mail: serwis@glenco.pl

 

Przed wysyłką towaru  prosimy o bezpośredni kontakt z naszym centrum serwisowym pod numerem telefonu 12 427 30 32

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

POSTANOWIENIA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). 

Jesteśmy sklepem i pośredniczymy w naprawach gwarancyjnych - bazujemy na opinii ekspertów z serwisów producenta. Od momentu zauważenia usterki prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem wady, tylko maks. w ciągu 7 dni wysłać sprzęt do naprawy.

 

 

Polityka prywatności

 

  1. Administratorem danych osobowych jest firma GLEN Sp.z o.o.
  2. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
  3. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  7. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  8. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Nasze pozostałe sklepy internetowe

www.licencjaautomapa.pl automatyczny system sprzedaży przedłużeń licencji programu AutoMapa dla Windows , Windows Phone , Android , iOS

www.kupautomapa.pl - automatyczny system sprzedaży nowych licencji programu AutoMapa  dla urządzeń systemami Android ,  Windows , Windows Phone.

www.mapy-kamap.pl - automatyczny system sprzedaży map turystycznych systemu KaMap. Mapy turystyczne Kamap działają na urządzeniach z systemami Android ,  Windows , Windows Phone.